Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier worden verwerkt.
Daarom heeft ook ULBIKE zijn privacybeleid aangepast in lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; beter bekend als GDPR).

Het aangepast privacybeleid kan hieronder geraadpleegd worden!

Ook binnen de nieuwe Europese privacywetgeving mag je erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig zijn bij ons!

Privacybeleid
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Ulbike Fietsen, Van Riet Chris, met maatschappelijke zetel te Kleinaartstraat 11, 3832 Ulbeek, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0631686962.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van ULBIKE bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. ULBIKE leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. ULBIKE stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ULBIKE. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt
2.1. tijdens een bezoek aan deze Website:

IP-adres;
profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie op onze website voor de blog.
via cookies: zie artikel 10.

2.2. als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie:

naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:

ULBIKE zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

IP-adres (zie artikel 2.1): voor het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ULBIKE om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1) bij registratie op onze website : met het oog op het beheer van uw account op deze website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief).

3.2. Doorgifte aan derden:

ULBIKE zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de gegevens voor de diefstalverzekering verbonden aan uw aankoop van een nieuwe fiets.

ULBIKE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ULBIKE zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen ULBIKE en U:

IP-adres (zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan de website;
profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1) voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat ULBIKE van uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ULBIKE. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

Zie artikel 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Cookies
6.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ULBIKE en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

6.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

6.3.Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op:http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

Artikel 8 – Ons contacteren
Bedrijven/klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe ULBIKE omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via volgend contact formulier.